Innovatiecentrum Werk: innovatie als motor voor tewerkstelling

10/11/2021

Om de mismatch op de arbeidsmarkt aan te pakken, zetten stad Antwerpen, Provincie Antwerpen, VDAB provincie Antwerpen en stad Turnhout samen Innovatiecentrum Werk op de rails, een labo voor matchinginstrumenten dat op creatieve wijze werkzoekenden matcht met de vele vacatures. De samenwerkingsovereenkomst hiervoor wordt nog ter goedkeuring aan beide gemeenteraden en aan de provincieraad voorgelegd.

Breed engagement voor tewerkstellingsprojecten

Naast de brede waaier aan initiatieven gerealiseerd door organisaties met kennis van het werkveld waarbij een persoonlijke, aanklampende begeleiding van kwetsbare werkzoekenden centraal staat, engageren vier partners zich in een vernieuwend initiatief: Innovatiecentrum Werk. Stad Antwerpen, Provincie Antwerpen, VDAB provincie Antwerpen en stad Turnhout bundelen de krachten voor de realisatie van dit project.

Innovaties als motor voor tewerkstelling creëren, dat is de missie van het Innovatiecentrum Werk. Met out-of-the-box-projecten, testcases en vernieuwende tewerkstellingsprojecten wil het Innovatiecentrum Werk het ecosysteem inspireren en een community van doeners samenbrengen. De toegankelijke projecten activeren nog meer kwetsbare werkzoekenden en niet-beroepsactieven.

Jaarlijkse investering van 600.000 euro

De vier partners sluiten een samenwerkingsovereenkomst die de oprichting en werking van het Innovatiecentrum Werk voor vier jaar vastlegt. Ze engageren zich om in totaal 600.000 euro per werkingsjaar vrij te maken, onder voorbehoud van goedkeuring binnen de besluitvorming.

Behalve financiële steun verbinden de partners zich in een samenwerkingsstructuur die bestaat uit een stuurgroep, een klankbordgroep en een algemeen manager met innovatieteam voor kern-en projectwerking. Provinciale OntwikkelingsMaatschappij (POM) Antwerpen treedt op als faciliterende partij: ze organiseert de dienstverlening en start het Innovatiecentrum Werk op in 2022.

Demografische ontwikkelingen dwingen tot innovatieve tewerkstellingsinitiatieven

Het aandeel werkzoekenden ten opzichte van de beroepsbevolking ligt in de provincie Antwerpen (7,2%) hoger dan het Vlaams gemiddelde (5,8%). In de stad Antwerpen (12,2%) ligt het dubbel zo hoog alshet Vlaamse gemiddelde. Het aantal openstaande vacatures bij bedrijven stijgt maand na maand, en tegelijk vinden kwetsbare werkzoekenden moeilijk een geschikte job. Bovendien zullen ook demografische ontwikkelingen een impact hebben op de arbeidsmarkt in grote steden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan meer grote gezinnen, waardoor ook de actieve bevolking groter wordt.

In de ontwikkeling van het Innovatiecentrum Werk focussen de stichtende leden nu op de zoektocht naar een algemeen manager en een locatie in de stad Antwerpen. De activiteiten van het Innovatiecentrum Werk zullen samen met de algemeen manager verder uitgediept worden in de loop van volgend jaar.

Claude Marinower, schepen voor werk, economie en innovatie: "Veel meer mensen aan het werk krijgen is onze ambitie. Onze maatschappij verandert snel, terwijl we nog te veel met klassieke recepten de match van vraag en aanbod benaderen. Het is de hoogste tijd om hierin te schakelen naar beter en meer. Wat vandaag goed werkt moeten we uiteraard behouden, of optimaliseren en opschalen. Met het Innovatiecentrum Werk willen we ook ruimte creëren om te experimenteren, zodat we wat werkt kunnen implementeren en opschalen."
Kathleen Helsen, provinciaal gedeputeerde bevoegd voor werk en sociale economie: “Onze arbeidsmarkt kreunt onder de tekorten. In onze provincie lukt het maar niet om de mismatch tussen vraag en aanbod weg te werken. Vooral de zorgsector, de bouwsector en heel het havengebied ervaren knelpunten. Daarom moeten we een versnelling hoger schakelen en innovatie veel centraler stellen in onze zoektocht naar oplossingen. Met de oprichting van het Innovatiecentrum Werk willen we verschillende krachten bundelen en daarbovenop continu op zoek gaan naar nieuwe kaders en strategieën. We willen de beste werkkrachten aantrekken om de moeilijkste uitdagingen aan te pakken. Binnen 5 jaar wil ik een andere arbeidsmarkt zien in onze provincie. Een slimme en inclusieve.”
Bjorn Cuyt, provinciaal directeur VDAB: "Werk zorgt ervoor dat mensen kunnen deelnemen aan de maatschappij. Het biedt hen structuur en draagt bij aan hun eigenwaarde en vormt mee hun identiteit. Daarom vindt VDAB het belangrijk om op een efficiënte manier zoveel mogelijk mensen op beroepsactieve leeftijd te activeren en toe te leiden naar de arbeidsmarkt. We merken dat dit in de provincie Antwerpen met belangrijke centrumsteden, een extra uitdaging vormt. Naast het bestaande aanbod geloven we in de troeven van een innovatieve aanpak rond activering."
Luc Op de Beeck, schepen voor werk stad Turnhout: “Het Innovatiecentrum Werk moet ons de mogelijkheid bieden om zoveel mogelijk inwoners aan het werk te krijgen, met speciale aandacht voor de meest kwetsbaren. We voeren met ons programma werk een innoverend activeringsbeleid voor de leefloners in onze stad en boeken hiermee zeer goede resultaten. Zo organiseren we regelmatig pilootprojecten om uit te zoeken welke aanpak werkt, want een kant-en-klare oplossing is er niet. De oprichting van het innovatiecentrum sluit dan ook naadloos aan bij deze visie en is een opschaling waarbij er projecten en acties zullen ondernomen worden voor alle Turnhoutse werkzoekenden en bedrijven.”

Claude Marinower Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Sandra Van Loo Communicatieverantwoordelijke VDAB provincie Antwerpen
Johny Geerinckx kabinetsmedewerker, Provincie Antwerpen
Luc Op De Beeck schepen voor economie en werk, Stad Turnhout

 

Over Ondernemen in Antwerpen

ANTWERPEN IS OPEN VOOR BUSINESS

Als metropool op mensenmaat biedt Antwerpen een wereld vol mogelijkheden. Gelegen in het hart van Europa is het de trotse thuisbasis van de op een na grootste haven en de belangrijkste chemische cluster van het continent. Antwerpen is bovendien de wereldhoofdstad van de diamanthandel en de populairste winkelstad van het land. Vandaag zet de stad extra in op digitale innovatie, circulariteit, creativiteit en gezondheid als pijlers voor haar toekomstige economie. Internationaal en levendig? Check. Innovatief en creatief? Check. Gastvrij en multicultureel? Check. Antwerpen heeft het allemaal.