Stad keurt richtkader goed ter voorbereiding van innovatief maritiem bedrijventerrein

Stad Antwerpen wil van de noordoostkant van het Eilandje en de aansluitende kmo-zone Steenborgerweert een toekomstgericht bedrijventerrein maken om er de bedrijvigheid te behouden en verder te stimuleren. Om een ruimtelijk uitvoeringsplan voor deze ‘Innovatieve Stadshaven’ verder te kunnen uitwerken, maakte de stad een richtkader op dat vandaag werd goedgekeurd.

Voor de Innovatieve Stadshaven werden in 2018 een globale ontwikkelingsvisie, een ruimtelijke structuur en een ontwikkelingsstrategie opgemaakt. Deze visiedocumenten brachten het potentieel van het gebied rond het Asiadok en Kempeneiland in beeld, maar waren nog onvoldoende concreet om als basis te dienen voor toekomstgerichte initiatieven en projecten. Een verfijning van de visie met een vertaling naar een ruimtelijk-juridisch richtkader voor gebied bleek noodzakelijk.

Annick De Ridder, schepen voor stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en haven en voorzitter AG Vespa: "De Innovatieve Stadshaven versterkt de link tussen stad en haven. We zetten nu een belangrijke stap om deze proeftuin voor innovatieve water-, haven- of maritiemgebonden maakbedrijven te realiseren, met inbegrip van alle extra jobs die dit met zich mee zal brengen."

Richtkader Asiadok en Kempeneiland

Stad Antwerpen wil van de zuidelijke omgeving rond het Asiadok en het Kempeneiland een broedplaats maken voor innoverende bedrijven en onderzoeksinstellingen. Het moet een plek worden voor experimenten, productie en innovatie. Het meer noordelijke deel van het Asiadok wordt een economische cluster voor watergebonden activiteiten die de haven en de binnenvaart ondersteunen.

De globale ambitie voor het gebied als toekomstgericht bedrijventerrein wordt als volgt verwoord:

  • operationeel en levendig: het gebied wordt zodanig ingericht dat het praktisch en operationeel kan functioneren; de directe aansluiting met de stad zorgt ervoor dat er ook een levendige kant kan komen met plaats voor ontmoetingen;
  • kwaliteitsvol verblijven en verplaatsen: de stad zal verder onderzoeken hoe de fietsbereikbaarheid van de kop van Kempeneiland wordt gegarandeerd. Het toekomstige centrale park op de kop van Kempeneiland vormt daarenboven een unieke groene verblijfsomgeving tussen de uitgestrekte watervlakken;
  • actieve watervlakken: de stad wil de watervlakken zoveel mogelijk activeren, waarbij het Asiadok deels een innovatiedok voor proefprojecten wordt. De stad wil hier graag nautische of maritieme spelers een plaats geven die kunnen helpen bij de innovaties binnen hun sector.

Het richtkader dient als uitgangspunt voor de verdere uitwerking in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), waarvoor de procedure dit voorjaar opstart. In dit RUP wordt, naast de bestemming, ook het plankader verder verfijnd om de Innovatieve Stadshaven alle kansen te geven zich verder te ontwikkelen tot een toekomstgericht bedrijventerrein.

Stadsproject Innovatieve Stadshaven

Stad Antwerpen wil van de noordoostkant van het Eilandje en het aansluitende Steenborgerweert een ‘Innovatieve Stadshaven’ maken om er de bedrijvigheid te behouden en verder te stimuleren. De zone omvat Asiadok-Oostkaai (tussen Noorderlaan en Asiadok), het Kempeneiland (tussen Asiadok en Kempisch Dok) en het Mexico-eiland (tussen Houtdok en Straatsburgdok). Steenborgerweert ligt aan de andere kant van de Noorderlaan tussen de IJzerlaan, de Noorderlaan en het Albertkanaal. Hoewel beide zones zeer divers zijn qua uitstraling, hangen ze functioneel en geografisch aan elkaar. Ze hebben allebei een eilandkarakter, en zijn afgesneden van hun omgeving door water en/of infrastructuurbundels.

Annick De Ridder Schepen bevoegd voor haven, patrimonium, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening en voorzitter AG Vespa
Joost Houtman Woordvoerder schepen Annick De Ridder

 

 

 

Over Ondernemen in Antwerpen

ANTWERPEN IS OPEN VOOR BUSINESS

Als metropool op mensenmaat biedt Antwerpen een wereld vol mogelijkheden. Gelegen in het hart van Europa is het de trotse thuisbasis van de op een na grootste haven en de belangrijkste chemische cluster van het continent. Antwerpen is bovendien de wereldhoofdstad van de diamanthandel en de populairste winkelstad van het land. Vandaag zet de stad extra in op digitale innovatie, circulariteit, creativiteit en gezondheid als pijlers voor haar toekomstige economie. Internationaal en levendig? Check. Innovatief en creatief? Check. Gastvrij en multicultureel? Check. Antwerpen heeft het allemaal.